Lãnh đạo khoa
Cập nhật: 01.11.2015 01:41

 

Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Thành Hưng

            Điện thoại: 0914.073.076

            Email: hungphuocan@gmail.com 

  

Phó trưởng khoa: NCS.Th.S.Trần Vũ Thành

            Điện thoại: 0982.15.25.15

            Email: thanhtv.qtvp@gmail.com